CAS No. 525575-59-1

((3,5-DICHLORO-4-(3-ISOPROPYL-4-METHOXYPHENOXY)PHENYL)ETHYNYL)TRIMETHYLSILANE

Cas Number: 525575-59-1 Molecular Structure
Product Code
129719
Product Name
((3,5-DICHLORO-4-(3-ISOPROPYL-4-METHOXYPHENOXY)PHENYL)ETHYNYL)TRIMETHYLSILANE
Cas Number
525575-59-1
Molecular Formula
C21H24Cl2O2Si
English name: ((Dichloro - 4 - reagent isopropyl (3-4 - methoxyphenoxy) phenyl) trimethylsilane ethynyl)
CAS: 525575-59-1
Purity: 98% packaging information: 1g; 10g; Is 100 gold; 1kg; B163295 10kg
Product Synonyms
ethynyl
dichloro
isopropyl
methoxyphenoxy
trimethylsilane
trimethylsilane
more...
CAS No 6221-90-5 Molecular Structure
6221-90-5
860599
(HEXADECYLOXY)TRIMETHYLSILANE
CAS No 71899-28-0 Molecular Structure
71899-28-0
864823
[[(8α,9β,13α,14β,17α,18β)-21,21-Dimethyl-29,30-dinorgammacerane-2α,3β,22α-triyl]trisoxy]tris(trimethylsilane)
CAS No 14884-70-9 Molecular Structure
14884-70-9
824022
(Methylbenzylamino)trimethylsilane
CAS No 73992-96-8 Molecular Structure
73992-96-8
857076
[(4-Methylpiperazino)methyl]trimethylsilane
CAS No 139585-64-1 Molecular Structure
139585-64-1
817616
(5-methoxypyridin-2-yl)-trimethylsilane
CAS No 1085-99-0 Molecular Structure
1085-99-0
828317
1,2-dihydronaphthalene-1,2-diylbis(trimethylsilane)
CAS No 148969-95-3 Molecular Structure
148969-95-3
831135
Butyl 2-methyl-2-propenoate polymer with [(1-methoxy-2-methyl-1-propenyl)oxy]trimethylsilane, methyl 2-methyl-2-propenoate and oxiranylmethyl 2-methyl-2-propenoate, 4-nitrobenzoate
methoxyphenoxy
more...
CAS No 10548-80-8 Molecular Structure
10548-80-8
820053
Benzene, 1,2-dimethoxy-4-[1-methoxy-2-(2-methoxyphenoxy)propyl]-
CAS No 89307-11-9 Molecular Structure
89307-11-9
816043
2-Propenoic acid,2-(2-methoxyphenoxy)-3-[3-methoxy-4-(phenylmethoxy)phenyl]-
CAS No 159426-95-6 Molecular Structure
159426-95-6
828211
9H-Carbazol-1-ol,5-[2-hydroxy-3-[[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]amino]propoxy]-
CAS No 917868-83-8 Molecular Structure
917868-83-8
823237
Benzene,1-[4-[[4-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]phenyl]sulfonyl]phenoxy]-4-[4-[[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]sulfonyl]phenoxy]-
CAS No 75384-45-1 Molecular Structure
75384-45-1
830787
1-Propanamine, 3-(2-methoxyphenoxy)-N,N-dimethyl-
CAS No 174358-69-1 Molecular Structure
174358-69-1
819218
Butanoic acid, 4-(4-formyl-2-methoxyphenoxy)-
CAS No 6391-94-2 Molecular Structure
N-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(2-methoxyphenoxy)acetamide
CAS No 185244-57-9 Molecular Structure
185244-57-9
815334
Cyclopentanone, 2-(5-bromo-2-methoxyphenoxy)-
CAS No 59364-25-9 Molecular Structure
59364-25-9
818439
1H-Imidazole,1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-, ethanedioate (1:2)
CAS No 828277-13-0 Molecular Structure
828277-13-0
817179
1,3-Propanediol,2-[4-[1,3-dihydroxy-2-[4-[(1E)-3-hydroxy-1-propenyl]-2-methoxyphenoxy]propyl]-2-methoxyphenoxy]-1-(4-hydroxy-3-methoxyphenyl)-
CAS No 29340-51-0 Molecular Structure
29340-51-0
815186
Phenol, 2-methoxy-4-[2-(2-methoxyphenoxy)ethyl]-
CAS No 5561-84-2 Molecular Structure
5561-84-2
827731
4-({4-[(1-benzyl-2,5-dioxoimidazolidin-4-ylidene)methyl]-2-methoxyphenoxy}methyl)benzoic acid
CAS No 6646-97-5 Molecular Structure
6646-97-5
831265
2-methoxy-4-{[(2-methoxyphenoxy)acetyl]carbonohydrazonoyl}phenyl 4-methoxybenzoate
CAS No 87780-28-7 Molecular Structure
87780-28-7
834120
2-[2-(2,6-dimethoxyphenoxy)ethyl]-1H-isoindole-1,3(2H)-dione
CAS No 148749-35-3 Molecular Structure
148749-35-3
819618
1-(6-(2-chloro-4-methoxyphenoxy)hexyl)imidazole HCl
CAS No 62644-02-4 Molecular Structure
62644-02-4
821991
Carbamic acid, (3-methylphenyl)-, 2-(2-methoxyphenoxy)ethyl ester
CAS No 7382-68-5 Molecular Structure
7382-68-5
834606
Benzenemethanol, 4-hydroxy-3-methoxy-a-[(2-methoxyphenoxy)methyl]-
CAS No 828923-18-8 Molecular Structure
Acetic acid, [4-(hydroxymethyl)-3-methoxyphenoxy]-,2,4,5-trichlorophenyl ester
CAS No 917868-81-6 Molecular Structure
917868-81-6
823235
Benzene,1-[4-(1,1-dimethylethyl)phenoxy]-4-[[4-(4-methoxyphenoxy)phenyl]sulfonyl]-
CAS No 63368-98-9 Molecular Structure
2-Oxazolidinone, 5-[(hydroxy-2-methoxyphenoxy)methyl]-
CAS No 144860-78-6 Molecular Structure
144860-78-6
817621
2,2'-{[3-(2-methoxyphenoxy)propane-1,2-diyl]bis(oxy)}bis(N,N-diethylethanamine) 2-hydroxypropane-1,2,3-tricarboxylate (1:2)
CAS No 827346-36-1 Molecular Structure
827346-36-1
823361
Acetic acid,[5-[5,7-bis(acetyloxy)-3-bromo-4-oxo-4H-1-benzopyran-2-yl]-2-methoxyphenoxy]-, ethyl ester
CAS No 185155-46-8 Molecular Structure
185155-46-8
815284
Benzenemethanol, 4-(4-methoxyphenoxy)-a-phenyl-
CAS No 62643-91-8 Molecular Structure
62643-91-8
821986
Carbamic acid, (2-methylphenyl)-, 2-(2-methoxyphenoxy)ethyl ester
CAS No 828921-80-8 Molecular Structure
828921-80-8
836666
Thymidine, a-(4-methoxyphenoxy)-
CAS No 919083-18-4 Molecular Structure
919083-18-4
829644
2-Buten-1-one, 3-[[2-(4-methoxyphenoxy)phenyl]amino]-1-phenyl-
CAS No 105018-14-2 Molecular Structure
105018-14-2
835026
Morpholine, 2-[(S)-(2-methoxyphenoxy)phenylmethyl]-, (2S)-
CAS No 40926-73-6 Molecular Structure
40926-73-6
834938
Acetyl chloride, (2-methoxyphenoxy)-
CAS No 71048-65-2 Molecular Structure
71048-65-2
831256
Oxirane, [(4-methoxyphenoxy)methyl]-, (S)-