76064-18-1

Benzoic acid, 4-[[bis(trimethylsilyl)amino]methyl]-, trimethylsilyl ester