115527-16-7

Silane, [[1,1-dimethyl-3-(tributylstannyl)-2-propynyl]oxy]trimethyl-