1315512-61-8

5-(3-Chloropropoxy)-4-methoxy-2-nitrobenzonitrile